Zdravstvo i medicina

Tehnika reverzne osmoze za obradu vode igra važnu ulogu u mnogim segmentima zdravstva i medicine. Kada je potražnja za čistom i bistrom vodom velika, reverzna osmoza je idealna tehnika za obezbedjivanje visokog učinka prečišćavanja vode na dnevnoj bazi uz uštedu.
Primene reverzne osmoze u zdravstvu i medicini


Dijaliza je jedna od procesa u medicini u kojoj su zalihe najčistije vode ključne. Dijaliza uklanja višak tečnosti i otpada iz krvi pojedinaca čiji bubrezi ne filtriraju krv kako je potrebno. Voda za 

dijalizu treba da bude idealno čista (fizički, hemijski i biološki) kako ne bi došlo do ispoljavanja neželjenih posledica zbog supstancija u višku ili bakteriološke kontaminacije. Značaj čiste vode u 

dijalizi ogleda se u činjenici da bolesnik na hemodijalizi za četiri sata doše u direktan kontakt sa 120 litara vode. Referentni standardi posebno i strogo definišu kvalitet vode za ove potrebe. 

U zdravstvu, profesionalci se oslanjaju na tehniku reverzne osmoze za brojne aspekte zdravlja i dobrobiti. Jedan primer toga je kreiranje pejsmejkera.

Mikročipovi upotrebljeni za pejsmejkere su napravljeni uz pomoć reverzne osmoze koja osigurava da su komponente zaštićene od oštećenja u procesu proizvodnje. Proizvodnja mikročipova rezultira velikom količinom otpadne vode koja sadrži metale i druge zagadjivače. Reverzna osmoza efikasno obradjuje otpadnu vodu, snižavajući troškove i štiteći opremu i cevi.

Povezana tržišta i primena

  • Bolnice
  • Laboratorije
  • Stomatološke ordinacije

Tehniku reverzne osmoze za obradu vode ima široku primenu u medicini i zdravstvu. Sistemi koji rade na ovom principu koriste se u mikrobiološkim laboratorijama, stomatološkim ordinacijama i u mnogim drugim oblastima medicine.